Legal Information

Vi har godkänt livförsäkringstillstånd direkt från Finansinspektionen

Livförsäkringstillståndet (Liv-tillståndet) ger den juridiska personen Nordic Partners sweden AB rätten att ge finansiell rådgivning med hjälp av samtliga livförsäkringstyper på marknaden: t.ex. kapitalförsäkring, pensionsförsäkringar, tjänstepension, etc. Nordic Partners Sweden AB är registrerad hos Bolagsverket samt Finansinspektionen som försäkringsförmedlare.

Finansinspektionen har givit Nordic Partners livförsäkringstillstånd. Livförsäkringstillståndet innebär att Nordic partners har tillstånd att utöva försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser. Nordic Partners har även fått tillstånd att bedriva investeringsrådgivning om fondandelar och fondandelsförmedling.

§: Följande lagar och förordningar reglerar vår livförsäkringsverksamhet: "Lag (SFS 2005:405) om försäkringsförmedling" som berör kraven som Nordic Partners Sweden AB uppfyller för att få och inneha tillståndet. Lagen reglerar även hur verksamheten skall bedrivas. Lagen kompletteras av bestämmelser i "Förordning (SFS 2005:411) om försäkringsförmedling" och i "Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:11) och allmänna råd om försäkringsförmedling". Även följande lag reglerar vår livförsäkringsverksamhet: "Lag (SFS 2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter" som ger företaget som ger råd följande skyldigheter:

 • kontrollera att rådgivaren har tillräcklig kompetens
 • dokumentera vad som skett vid rådgivningstillfället och ge kunden en kopia på detta
 • sätta kundens intresse först och anpassa rådgivning efter kunds önskemål och behov enligt god rådgivningssed
 • avråda kund från olämpliga investeringar

Lagen ger även rådgivaren ett skadeståndsansvar. Lagen kompletteras av "Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:4) och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter" och "Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2004:5) och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter".

Alla rådgivare har livförsäkringsmäklarlicens

Livförsäkringsmäklarlicensen ger de fysiska personerna på Nordic partners rätten att ge råd med hjälp av samtliga livförsäkringstyper på marknaden. Nordic Partners kräver dock att samtliga rådgivare har blivit godkända på en av marknadens och av Finansinspektionen erkända livförsäkringsmäklarlicenser (t.ex.INSURESEC). Normalt krävs ett års studier och avklarad examen samt två års branscherfarenhet för att få börja arbeta med livförsäkringar. Livförsäkringsmäklarutbildningen innefattar följande områden:

 • Lag och avtalsenligt försäkringsskydd: allmänna pensionen och sjukförsäkring, försäkringar grundade på kollektivavtal, systemens uppbyggnad, inbördes förhållande och det skydd dessa ger. Socialförsäkringslagen, ITP, Avtalspension SAF-LO, AFA Försäkringar, KAP-KL, PA-03, TGL, etc..
 • Försäkringsteknik och förvaltning: förvaltningsformer, riskbedömning och de legala ramverken kring produkterna i livförsäkringsverksamhet. Uppbyggnad av produkter, avkastning och återköp, produktmixen i liv- och fondförsäkring.
 • Tjänstepension: form och ursprung, lösningar för anställda i små-, medel- och storföretag. Tjänstepensionens former, pensionslöften, kollektiv avtalsbunden, lösningar för ledningsgrupp, tiotaggarlösningar, tjänstemän och arbetare.
 • Juridik och beskattning inom livförsäkring: den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen avseende livförsäkring. Regler för försäkringsverksamhet, försäkringsavtalslagen, äktenskapsrätt, sambolagen, arvsrätt, förmyndarskap, inkomstskatt och privat pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring, avkastningsskatt.
 • Försäkringsförmedlarens roll & ansvar: lag/förordning om försäkringsförmedling, förmedlarens ansvar mot kund- och försäkringsgivare, mellanmansrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, ansvarsförsäkring, internationell försäkring, gränsöverskridande verksamhet, Finansinspektionens roll och funktion, lagstiftning och föreskrifter, dokumentationskraven, etiska regler inom branschen.

Nordic Partners Sweden AB har erhållit Gräns överskridande verksamhet i:

 • Spanien
 • Portugal

Vi har ansvarsförsäkring för Liv-tillståndet

Nordic Partners har ansvarsförsäkring med försäkringsnummer SP674582.1.1 hos IF Försäkringsbolag om max EUR 1 120 200 per skada kopplad till livförsäkringstillståndet. Nordic Partners är skadeståndsskyldig enligt lag om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) samt skadeståndsskyldig ifall den försäkrade drabbas till följd av förmedling och investeringsrådgivning av fondandelar som sidoverksamhet enligt lag om försäkringsförmedling (SFS 2005:405).

Investeringsrådgivning

Nordic Partners Sweden AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Nordic Partners Sweden AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

 • Alla rådgivare på Nordic Partners har Swedsec licens för att säkerställa rådgivningen och rätt kompetens.

Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015